Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Услуги

БОЛНИЦАТА РАБОТИ ПО СЛЕДНИТЕ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ:

Клинична пътека
1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК
2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК
3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА БРЕМЕННОСТ
4.1 ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ДО 13 Г.С. ВКЛЮЧИТЕЛНО
4.2 ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ОТ 14 Г.С. ДО 26 Г.С.
72 ЕНДОСКОПСКО И МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ
74 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТОБИЛИАРНАТА СИСТЕМА, ПАНКРЕАСА И ПЕРИТОНЕУМА
89.1 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН, ПРИ ЛИЦА НАД 18Г.
90.1 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ ЛИЦА НАД 18Г.
91 ДЕГЕНЕРАТИВНИ И ОБМЕННИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ВЪЗРАСТ НАД 18 ГОДИНИ
137 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
138 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
140 КОНСЕРВАТИВНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
158 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ НА МЕКИТЕ И КОСТНИ ТЪКАНИ – за възраст над 9 години
159 АРТРОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА
160 НЕРАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА МАТКАТА
161 РАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ
162 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ КОРЕМЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
163 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ ДОЛЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
164 КОРЕКЦИИ НА ТАЗОВА (ПЕРИНЕАЛНА) СТАТИКА И/ИЛИ НА НЕЗАДЪРЖАНЕ НА УРИНАТА ПРИ ЖЕНАТА
165 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТОКСО-ИНФЕКЦИОЗЕН И АНЕМИЧЕН СИНДРОМ ОТ АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРОИЗХОД
166 КОРЕКЦИИ НА ПРОХОДИМОСТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АНАТОМИЯ ПРИ ЖЕНАТА
167 СИСТЕМНА РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛИМФНИ ВЪЗЛИ (ТАЗОВИ И/ИЛИ ПАРААОРТАЛНИ И/ИЛИ ИНГВИНАЛНИ) КАТО САМОСТОЯТЕЛНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ИЛИ СЪЧЕТАНА С РАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ.ТАЗОВА ЕКЗЕНТЕРАЦИЯ
171 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ
173 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ
175 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА, ВКЛ. ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА И РЕТРОПЕРИТОНЕУМА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ
177 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ
179 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ АПЕНДИКС – за възраст над 9 години
180 ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА СТОМА – за възраст над 18 години
181 ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА АНУСА И ПЕРИАНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО – за възраст над 18 години
182 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ – за възраст над 18 години
183 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ С ИНКАРЦЕРАЦИЯ – за възраст над 18 години
184 КОНВЕНЦИОНАЛНА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ – за възраст над 18 години
185 ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ – за възраст над 18 години
186 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА – за възраст над 18 години
188 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЧЕРЕН ДРОБ ПРИ ЕХИНОКОКОВА БОЛЕСТ – за възраст над 18 години
190 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ПАНКРЕАС И ДИСТАЛЕН ХОЛЕДОХ, СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ – за възраст над 18 години
191.1 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ДАЛАКА, ПРИ ЛИЦА НАД 18Г.
192 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДИАБЕТНО СТЪПАЛО, БЕЗ СЪДОВО-РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ – – за възраст над 18 години
193 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ НА ГЪРДАТА: СТАДИИ Tis 1-4 N 0-2 M0-1
194 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ ГЪРДА С ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ И БИОПСИЯ – за възраст над 18 години
195 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТЪР ПЕРИТОНИТ – за възраст над 18 години
196 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРААБДОМИНАЛНИ АБСЦЕСИ – за възраст над 18 години
197 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРИ КОРЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – без диагноза К65.0 – за възраст над 18 години
198 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩИ ИНФЕКЦИИ НА МЕКИТЕ И КОСТНИ ТЪКАНИ – за възраст над 18 години
199.1 ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА КОЖА И ЛИГАВИЦИ – ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ – за възраст над 18 години
199.2 ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА КОЖА И ЛИГАВИЦИ – ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ – за възраст над 18 години
202 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЩИТОВИДНА И ПАРАЩИТОВИДНИ ЖЛЕЗИ, СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ – за възраст над 18 години
210 ПЕРИФЕРНИ И ЧЕРЕПНОМОЗЪЧНИ НЕРВИ (ЕКСТРАКРАНИАЛНА ЧАСТ) – ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
211 ГРЪБНАЧНИ И ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
212 ГРЪБНАЧНИ И ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
216 СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ – за възраст над 18 години
217.1 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК
217.2 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ НА ТАЗА, ТАЗОБЕДРЕНЕТА И КОЛЯННАТА СТАВА
217.3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ МНОЖЕСТВЕНИ СЧУПВАНИЯ И/ИЛИ ЛУКСАЦИИ НА ТАЗА, ГОРНИ И ДОЛНИ КРАЙНИЦИ
218 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С АЛОПЛАСТИКА НА ТАЗОБЕДРЕНА И КОЛЯННА СТАВА
219 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
220 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
221 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
222 СРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК
225 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
226 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
227 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ЛИЦЕВО – ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
228 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА
229 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ
230 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВРОДЕНИ МАЛФОРМАЦИИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ
240 ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СИСТЕМНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО УСЛОЖНЕНИЯ
241.1 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СТАДИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ СОЛИДНИ ТУМОРИ И С ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ С КТ
241.2 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СТАДИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ СОЛИДНИ ТУМОРИ И С ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ С ЯМР
242 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЛЕВКЕМИИ
243 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИМФОМИ
244 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМОРАГИЧНИ ДИАТЕЗИ. АНЕМИИ
253 ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ ЗА БОЛНИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ЗА ВЪЗРАСТ НАД 18 ГОДИНИ
256 ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ НА СЛОЖНОСТ С ОСТАТЪЧНИ ПРОБЛЕМИ ЗА ЗДРАВЕТО
999 НАБЛЮДЕНИЕ ДО 48 ЧАСА В СТАЦИОНАРНИ УСЛОВИЯ СЛЕД ПРОВЕДЕНА АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА
* Амбулаторна процедура № 5: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛАН ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
* Амбулаторна процедура № 6: СИСТЕМНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ СОЛИДНИ ТУМОРИ И ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ЗА ВЪЗРАСТ НАД 18 ГОДИНИ
* Амбулаторна процедура № 7: АМБУЛАТОРНО НАБЛЮДЕНИЕ/ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРИ ВРОДЕНИ ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ЗА ВЪЗРАСТ НАД 18 ГОДИНИ
* Амбулаторна процедура № 8: ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ С ПРИЦЕЛНА ПЕРОРАЛНА ПРОТИВОТУМОРНА ТЕРАПИЯ И ПЕРОРАЛНА ХИМИОТЕРАПИЯ – ЗА ВЪЗРАСТ НАД 18 ГОДИНИ
* Амбулаторна процедура № 18: ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ С МАЛЪК ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
* Амбулаторна процедура № 22: МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА РАМЕНЕН ПОЯС И ГОРЕН КРАЙНИК
* Амбулаторна процедура № 23: МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК
* Амбулаторна процедура № 24: МАЛКИ АРТРОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА
* Амбулаторна процедура № 25: ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ И/ИЛИ БИОПСИЯ
* Амбулаторна процедура № 26: АМБУЛАТОРНИ ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
* Амбулаторна процедура № 29: ПОЕТАПНА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ В ХОДЕНЕ
* Амбулаторна процедура № 33: ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ТЕРАПЕВТИЧНА СХЕМА
* Амбулаторна процедура № 34: ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗАСЯГАЩИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИЯ ТРАКТ
* Амбулаторна процедура № 38: АМБУЛАТОРНО НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ, ПОЛУЧАВАЩИ СКЪПОСТРУВАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО РЕДА НА Ч. 78, АЛ.2, ЗЗО
* Амбулаторна процедура № 99: ПРЕДСРОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИТЕ НА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
Медицински услуги – Ортопедия и травматология
1 Първичен специализиран преглед
2 Вторичен специализиран преглед
3 Първичен специализиран преглед и ехографска диагностика
4 *
5 Пункция на киста, хематом
6 Поставяне на система
7 Анастезия – с лидокаин за една ампула
8 Малки рани – първична обработка без сутура
9 Малки рани първична сутура до пет лигатури
10 Вторична обработка на рана – превръзка без сутура
11 Вторична обработка на рана с изрязване и втор. сутура
12 Големи рани с първична обработка и сутура от 5 до 10 лигатури
13 Отваряне на гнойник- абцес
14 Ставна пункция
15 Имобилизация на предмишница
16 Имобилизация на предмишница – пластмасов гипс
17 Имобилизация – горен крайник
18 Имобилизация – горен крайник пластмасов гипс
19 Превръзка тип „Дезо“
20 „Заглушаване“ гипс шина
21 Шина подбедрица
22 Шина подбедрица -пластмасов гипс
23 Шина – долен крайник
24 Шина – долен крайник – пластмасов гипс
25 Гипсов ботуш
26 Сваляне на гипс
27 Наместване и имобилизация при фрактури на горен крайник
28 Наместване и имобилизация при фрактури на долен крайник
29 Смяна на гипс-горен крайник
30 Смяна на гипс-долен крайник
Медицински услуги – Хирургия
1 Преглед при хабилитирано лице
2 Преглед при специалист
3 Мамологичен преглед
4 Мамологичен преглед с ехографска диагностика
5 Вторичен преглед
6 Обработка на рана без сутура
7 Вторична обработка на рана
8 Малки рани -първична обработка и сутура до 5 лигатури
9 Сваляне на конци и превръзка
10 Отстраняване на чужди тела
11 Инцизия
12 Инцизия с дренаж и допълнителна обработка
13 Диагностична биопсия с хистологичен резултат
14 Ексцизия на мекотъканни образувания
15 Отстраняване на кърлеж-неоперативно
16 Отстраняване на кърлеж-оперативно
17 Пункция на киста, хематом
18 Спиртен компрес с медикамент
19 Частично отстраняване на болен нокът
20 Екстирпация на нокът
21 Противоболкова блокада с лидокаин за една ампула
22 Мускулна инжекция
23 Подкожна инжекция
24 Венозна инжекция
25 Поставяне на система
26 Взимане на уретрален секрет
Медицински услуги – Акушерство и гинекология
1 Гинекологичен преглед
2 Ехография /акушерска и гинекологична/
3 Гинекологичен преглед и УЗД
4 Колпоскопия
5 Колпоскопия с цитонамазка
6 Цитонамазка
7 Влагалищен секрет
8 Поставяне на спирала
9 Сваляне на спирала
10 Мониторен запис на плода
11 Диатермокоагулация
12 Устна консултация
13 Рецепта
14 Измерване на артериално налягане
15 Снимка от ехография
16 Превръзка /сваляне на конци/
17 Мускулна инжекция
18 Подкожна инжекция
19 Венозна инжекция
20 Пакет Женска консултация
Медицински услуги – Ушно – носно – гърлени болести
1 Първичен преглед
2 Вторичен преглед
3 *
4 Есктрация на чуждо тяло от външния слухов проход
5 Промивка на ухо за церумен
6 Инцизия на форункул във външния слухов проход
7 Манипулации и поставяне на медикаменти във В.С.П.
8 Продухване на Полицер
9 Вземане на секрет от ушния канал
10 Задна риноскопия
11 Поставяне на медикаменти в носните ходове
12 Предна тампонада при епистаксис
13 Сваляне на тампонада
14 Отстраняване на чуждо тяло от носа без инцизия
15 Вземане на носен секрет
16 Намазване на гърлото с медикаменти
17 Вземане на тонзиларен секрет
18 Тампонограма
19 Аудиограма
20 Скарификационна проба
21 Мускулна нжекция
22 Подкожна инжекция
23 Превръзка
24 Измерване на кръвно налягане
25 Инцизия на перитонзиларен абцес
26 Смяна на канюла
27 Репозиция на нос с упойка
28 Екстракция на ушен канал
29 Екстракция на папилом гърло
30 Задна тампонада
31 Парацентеза
32 Каутеризация -химична
33 Сваляне на конци
37 Шийни кисти
38 Слюнчени жлези
39 FESS
40 Аурикулопластика
41 Ринопластика
Медицински услуги – Образна диагностика
1 Рентгенография на череп – фас
2 Рентгенография на череп в странична проекция
3 Рентгенография на лицев череп
4 Рентгенография на черепа-специални центражи/Шулер,Стенверс,Хирц,Резе и др./
5 Рентгенография на селла турцика
6 Рентгенография на носни кости
7 Рентгенография на околоносни кухини
8 Рентгенография на шийни прешлени – фас
9 Рентгенография на шийни прешлени – профил
10 Рентгенография на шийни прешлени по проекция на Колие/ляво или дясно/
11 Рентгенография на торакални прешлени с натоварване- фас или профил
12 Рентгенография на торакални прешлени-фас или профил
13 Рентгенография на лумбални прешлени-лицева проекция
14 Рентгенография на лумбални прешлени в странична проекция
15 Рентгенография на лумбални прешлени с натоварване – фас или профил
16 Рентгенография на сакрум и опашна кост/ лицева или странична проекция/
17 Рентгенография на раменна става -фас или профил
18 Раменна става Y-проекция
19 Рентгенография на хумерусс лакетна става -фас или профил
20 Рентгенография на лакетна става – фас или профил
21 Рентгенография на гривнена става – фас или профил
22 Рентгенография на длан и пръсти – фас или профил
23 Рентгенография на бял дроб и сърце (8х10 inh; 14х17inh)
24 Рентгенография на бял дроб в странична проекция
25 Рентгенография на стернум
26 Рентгенография на ребра
27 Обзорна рентгенография на бъбреци , уретери , пик. мехур
28 Рентгенография на корем в право положение
29 Венозна урография
30 Рентгенография на таз (8х10inh, 14x17inh)
31 Рентгенография на тазобедрена става
32 Рентгенография на тазобедрена става-профил при фрактура
33 Рентгенография на бедрена кост – фас или профил
34 Рентгенография на коленни стави – фас или профил
35 Рентгеногрефия аксиална на колянна става
36 Рентгенография на колянна става в право положение с натоварване
37 Рентгенография на подбедрица – фас или профил
38 Рентгенография на глезен – за всяка проекция
39 Рентгенография на стъпало и пръсти
40 Мамография
41 Хистеросалпингография
Медицински услуги – Детски болести
1 Педиатричен преглед
2 Педиатричен преглед-домашно посещение
3 Детска консултация
4 Устна консултация
Медицински услуги – Вътрешни болести
1 Първичен преглед
2 Вторичен преглед
3 ЕКГ
4 Абдоминална ехография
5 Първичен и преглед и ехография
6 Медицинско удостоверение
Медицински услуги – Клинична лаборатория
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
1 Ca 15-3 – гърда
2 Ca 19-9 – колон, ректум, панкреас
3 Ca 72-4 – стомах, панкреас
4 Ca 125 -яйчник
5 AFP /алфа фето протеин/
6 PSA total
7 Free PSA+PSA total
8 Free beta hCG
9 CEA /карциноемрионален антиген
10 CYFRA 21-1 – недребнокл. рак на б. Дроб
11 NSE – неврон-специфична енолаза
12 TG-/тиреоглобулин/
13 Calcitonin
ХОРМОНИ
1 TSH
2 свободен Т4
3 свободен Т3
4 А-Тg (ТАТ)
5 А-ТPO (МАТ)
6 TSH-R-Ab
7 LH
8 FSH
9 Пролактин
10 Естрадиол
11 Прогестерон
12 Тестостерон
13 Андростендион
14 17-OH-Прогестерон
15 DHEA-S
16 SHBG
17 STH
18 ACTH
19 Cortisol
20 Cortisol (серум и в 24ч. диуреза)
21 Renin, плазмена ренинова активност
22 Aldosteron
23 Инсулин
24 C-peptide
25 IGF 1 /somatomedinC/
26 Паратхормон
27 Остеокалцин-костен маркер
28 b-cross-laps-костен маркер
29 Инхибин B
30 Anti mulerian hormon
Изследване на урина
1 10 показателя със седимент
2 Седимент
3 Количество белтък
4 Микроалбуминурия
5 Са и Фосфати в 24ч.урина по
Хематология и хемостазеология
1 Кръвна картина 11показателя
2 Диференциално броене на левкоцити
3 Ретикулоцити
4 Морфология на еритроцити
5 СУЕ
6 Протромбиново време
7 АРТТ
8 Време на кървене или съсирване
9 Фибриноген
6 D-dimer
7 Protein C
8 Protein S
9 Antitrombin ІІІ
Клинична химия
1 Глюкоза
2 общ Холестерол
3 Липиден профил /HDL,LDL, ТГ/
4 Триглицериди
5 Урея
6 Креатинин
7 Пикочна киселина
8 Билирубин общ
9 Билирубин директен
10 Общ белтък
11 Албумин
12 Креатинов клирънс
13 Homocystein
14 АсАТ
15 АлАт
16 gGTP
17 АФ /алкална фосфатаза/
18 CPK/креатинфосфокиназа/
19 LDH/лактатдехидрогеназа/
20 Алфа амилаза серумна
21 Панкреатична амилаза в изпражнение
22 Липаза
23 Калий
24 Натрий
25 Хлориди
26 Йонизиран калций
27 общ калций
28 Магнезий
29 неограничени фосфати
30 Желязо
31 ЖСК
32 мед
33 цинк
Серология
1 HIV ½ Ат (спин)
2 HbsAg/австралийски антиген/
3 Syphilis test/Васерман/
4 Anti Hbc Ab
5 Хепатит С
6 Хепатит А
7 Херпес симплекс
8 Rubella Ig G
9 Rubella Ig M
10 Chlamydia trachomatis Ig G
11 Chlamydia trachomatis Ig А
12 Chlamydia trachomatis -директен
13 Chlamydia preumonia+ trachomatis
14 Helicobacter pylori -директен тест
15 Helicobacter pylori IgG Ab CLIA
16 Toxoplasma gondii Ig G Ab ECLIA
17 Toxoplasma gondii Ig M Ab
18 Мононуклеоза
19 CMV Ig G Ab
20 Mucobacterium tuberculosis Ab
Специфични протеини и цитокини
1 HbA1C-гликиран хемоглобин
2 Имуноглобулини Ig М
3 Имуноглобулини Ig G
4 Имуноглобулини Ig A
5 общ Имуноглобулини Ig E
6 C3 Комплемент
7 C4 Комплемент
8 CRP (C-реактивен протеин)
9 CRP (високо чувствителен)
10 Трансферин
11 Феритин
12 AST-антистрептолизинов титър
13 RF-ревматоиден фактор
14 ECP-Еозонофилен катионен протеин
15 IL-6-интерлевкин 6
16 бета 2 микроглобулин
Витамини
1 Вит.В12
2 Фолиева киселина
3 Вит.D /1.25 OH2-D3/
4 Вит.D /25 OH-D3/
Паразитология
1 Чревни паразити
2 Ехинококоза IgG Ab /ELISA/
3 Trichinelosis /ELISA+PПХА/
Други
1 Кръвна група /АВО/ с Rh-фактор
2 Еднократно вземане на кръв, консумативи и екарисаж
3 Тест за непоносимост -93 храни
4 Имуно тест за окултна кръв
5 Тежки метали /Pb, Hg,Cd, Mn/ всеки по
6 Наркотици в урината
7 Спермограма с морфология
Медицински услуги – Ендокринология
1 Първичен преглед
2 Вторичен преглед
Медицински услуги – Неврология
1 Първичен преглед
2 Вторичен преглед
Медицински услуги – Кардиология
1 Първичен преглед
2 Вторичен преглед
3 ЕКГ
Медицински услуги – Медицинска онкология
1 Първичен преглед
2 Вторичен преглед
3 *
4 Плеврална пункция
5 Инжекция (муслулна/венозна/подкожна)
6 Кратка инфузия с цитостатик до 2 часа
7 Абдоминална пункция
8 Продължителна инфузия с цитостатик от 2 до 4 часа / повече от 4 часа
9 Осигуряване на болничен престой
Други медицински услуги
1 Преглед с предоперативно тестуване за мед. чувствителност – 50.00 лв.
2 Потребителска такса – 5.80 лв./леглоден
Други немедицински услуги:
1 Осигуряване на легло за придружител по време на болничния престой – 55.00 лв./леглоден
2 Настаняване в самостоятелна стая – 85.00 лв./леглоден
3 Болничен престой с включено медицинско обслужване и храна за здравно неосигурени пациенти – 170.00 лв./леглоден
4 Копие на медицински документ от ИЗ – 30.00 лв.
5 Болничен транспорт в рамките на гр. София – 30.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Информация за допълнителните плащания за дейности извън пакета на НЗОК е поставена на видно място на Регистратурата на болницата.
Доплащанията за допълнителни битови услуги, невключени в клиничните пътеки по договор със СЗОК, в т.ч. стая болнична стая със санитарно помещение, телевизор, интернет, меню за храненe, индивидуално обслужване в стационар, предпочитан екип от консултанти. Немедицинските услуги се предоставят и съответно заплащат само от пациенти, които са поискали тези услуги допълнително. Цените им може да намерите и в приложения файл тук: ЦЕНИ_2019
Повечето от специалистите към Медицинския център за извънболнична помощ работят по договор с НЗОК и се заплаща само потребителска такса при преглед ако предоставите направление от личния си лекар.