Многопрофилна болница за активно лечение „Сердика“ ЕООД – гр. София, на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ бр. 7/27.01.2015 г.), обявява конкурс за   свободни длъжности за „лекар, специализант“, със зачисляване към Медицински университет – София, по клинична специалност и отделение както следва:

„Медицинска онкология“ в отделение по „Медицинска онкология“ – 1 място;

Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности:

  1. Заявление по образец
  2. Документ за самоличност – актуална лична карта за легитимиране на подателя, съгласие за Автобиография европейски формат.
  3. Една снимка паспортен формат.
  4. Нотариално заверено копие на диплома за придобита магистърска степен по медицина

(с приложенията) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.

  • Медицинско свидетелство (вкл. и от психодиспансера) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.
  • Актуално свидетелство за съдимост за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.
  • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация издадено в едномесечен срок.
  • Препис-извлечение от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.
  • Мотивационно писмо.

Срок за подаване на документи – 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата – краен срок 03.04.2024 г.

Кандидатите подават документи в МБАЛ „Сердика“ ЕООД, ул. „Дамян Груев“ № 6 , ет. 1, каб. № 3  – всеки делничен ден от 10 до 12 ч., и получават копие на подаденото заявление с входящ номер и  подпис на лицето, което е приело документите. .

С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване. Избраните кандидати се назначават на длъжността „лекар, специализант по мед. специалност „Медицинска онкология“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време.