• За нас

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СЕРДИКА“ ЕООД повече от едно десетилетие е водещо лечебно заведение от групата на Медицински комплекс „Сердика“, включваща още Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация, Хоспис, Медицински център, Резиденция за възрастни хора и групова практика-лични лекари. 90 лекари, над 200 медицински сестри, болногледачи и санитари, повече от 40 кинезитерапевти и рехабилитатори, фармацевти, психолози, информатици и технически персонал, денонощно влагат своите знания, умения, воля и съзнание в диагностичната и лечебна дейност, профилактика и диспансеризация на заболяванията на хора от всички възрасти. Усилията на екипите ни са насочени към здравето, през целия човешки живот-от феталната медицина, социално значимите заболявания, до медицината за възрастни, включително и палиативни грижи.

Нашия модел на комплексни медицински грижи се следва и копира от други лечебни заведения, но постоянните усилия за развитие и усъвършенстване на медицинските ни умения, съчетани с християнско отношение към пациентите ни прави водещи в работата на полето на практическата медицина.


Драга Попова

Драга Попова

Зам. Управител

Д-р Мария Янкова

Д-р Мария Янкова

Прокурист


Научна и учебна дейност

Освен в областта на практическата медицина, ние полагаме усилия в посока развитие на научната и учебна дейност в следните направления:

Въвеждане в практиката на най-новите научни постижения;

Обучение на лекари-специализанти, студенти по медицина и здравни грижи по различни специалности;

Активно участие в конгреси, конференции, кръгли маси в страната и чужбина;

Клинични проучвания в областта на иновативните лечения

За тези цели, с заповед на Управителя на болницата е сформиран научен съвет в следния състав:

1. Проф.д-р Петър Тивчев – Ортопедия и травматология

2. Доц. д-р Александър Пешев – Ортопедия и травматология

3. д.м.н.д-р Костадин Попов – Ортопедия и травматология

4. Проф.д-р Лилия Гочева – Медицинска онкология, Лъчетерапия, Нуклеарна медицина

5. Проф.д-р Колева – Физикална и рехабилитационна медицина

6. Проф.д-р Мария Миланова – Вътрешни болести и Кардиология

7. д.м.н д-р Мария Янкова – Акушерство и гинекология

8. д.м.н д-р Виолета Стратиева – Акушерство и гинекология

9. Доц.д-р Христо Златанов – УНГ

10. Д-р Красимир Койнов – Медицинска онкология

11. Д-р Красимир Катерински-Образна диагностика

Задачите на научния съвет са в областта на обучението на специализанти, въвеждане на иновации, както и консултативна помощ за пациентите.