• Клинична патология и цитоморфологична диагностика

Отделение Клинична патология и цитоморфологична диагностика

В отделението по патология се осъществява висококачествена диагностика чрез
прилагане на съвременни методи, съобразно стандартите на добра медицинска
практика. Осигурява максимално разширен пакет от общоприети процедури,
съгласно медицински стандарт „Обща и клинична патология“

test

Клинична патология и цитоморфологична диагностика

Адрес

ул. Дамян Груев 6

ЕКИП

Биопсични (хистологични) изследвания – морфологична диагностика на тъканни материали – пункционни, хирургични, урологични, гинекологични, дерматологични и др.;Цитологични изследвания - морфологична диагностика клетъчни материали - пунктати и цитонамазки;Спешна интраоперативна диагностика (гефрирно изследване) – изготвяне на замразени срези по време на операция с цел определяне характера на болестния процес и последващия обем на оперативната дейност. Методът прави възможно разграничането на злокачествени от доброкачествени процеси, помага при диагностициране на тумори с неясно първично огнище и позволява допълнително типипизиране на злокачествени тумори с различна локализация, с цел определяне на оптимална последваща терапия на пациента.Консултация на готови хистологични препарати и парафинови блокове с възможност за допълнителни изследвания и представяне на пациента на болничния мултидисциплинарен туморен борд.

Дейности на отделението

Услуги по Клинична Пътека

Номер на КПКлинична ПътекаЦена, заплащана от НЗОКИзбор лекарИзбор на екип от медицински специалисти