• Новини

Новини

Обявява конкурс за свободни длъжности за „лекар, специализант“

юни 7, 2021

Многопрофилна болница за активно лечение „Сердика“ ЕОО – гр. София, на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ бр. 7/27.01.2015 г.),обявява конкурс за   свободни длъжности за „лекар, специализант“, със зачисляване към Медицински университет – София, по клинична специалност и отделение […]

Още