ДАТА НА РАЖДАНЕ: 22 ноември 1956 г.

МЯСТО НА РАЖДАНЕ: гр. Мездра

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Реална гимназия гр. Мездра- 1970-1974
 • Медицинска академия–София, Медицина – 1980
 • Специалност по Вътрешни болести -34445/ 1989
 • Специалност по Онкология – 1994
 • Образователна и научна степен “Доктор” – 2002
 • Старши Научен Сътрудник ІІ ст. – 2007
 • Академична длъжност Професор – 2013

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

Окръжен онкологичен диспансер, Ординатор в Химиотерапевтично отделение, Враца,1981-1984

Институт за чужди граждани, Вътрешна клиника-онколог, София 1984-1985

Национален онкологичен център /понастоящем СБАЛО-ЕАД/, 1985г. – 2022 г., където е била научен сътрудник и в последствие професор. От 2011 г. до 2021 г. е началник на Клиника по химиотерапия

От 2022 г. е част от екипа онколози на МБАЛ Сердика.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

Специализация ВОНЦ, МОСКВА, Клиника по химиотерапия 1988

Европейско училище на тема “Консервативно лечение на тумори на белия дроб и млечна жлеза”, София 1993

Oнкологичен център – Gay`s Hospital, London, 2003-2004, Prof. Peter Harper

Защитена Магистърска теза в Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград, 2013

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, КВАЛИФИКАЦИИ

14 присъствени стипендии за участие в научни форуми в областта на медицинската онкология от 2001 до 2017 г. в България, Европа, САЩ

КУРСОВЕ

2005, Юни – Антиангеогенеза- Терапевтична реалност, Спешно лечение в Онкологията, Виена, Австрия

2010, Декември- Таргетна тарапия при костно метастазиране. Сегашно състояние, перспексиви, Сан Антонио, САЩ

2010, 26-27 Февруари, 6-та Европейска среща за Авастин, Университет Лювен, Белгия

2012, 26-28 Ноември- Курс Диагноза и лечение на НЕТ тумори, Упсала

2012, 24-25 Януари- Дискусионна среща- Лечение на хормонорезистентен простатен карцином

Ръководител на специализанти – 25

Ръководител на докторанти – 5

Лекторски часове – 280

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ и ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ,  ЕКСПЕРТНИ БОРДОВЕ

 • Национален Консултант по Медицинска онкология 2011-2013
 • Председател на Експертен съвет по Медицинска онкология
 • Член на Комисия по етика за Многоцентрови изпитвания
 • Член на Научен съвет на СБАЛО-ЕАД
 • Член на Национален експертен борд за „Поведение при торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори“
 • Член на Експертен борд на Централна, Източна Европа, Русия, Индия и Израел за лечение на бъбречноклетъчен карцином
 • Българска Асоциация за клинични проучвания
 • Българска Национална Асоциация по Онкология
 • ASCO- American Society of Clinical Oncology
 • ESMO- European Society for Medical Oncology
 • BUON- Balkan Union of Oncology
 • MEMO Magazine of European Medical Oncology, Editorial Board member

НАУЧНА ДЕЙНОСТ: Общо научни труда – 101, Импакт фактор 103.092, Цитирания 514-  GoogleНаука

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ: Английски и италиански

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: Омъжена, с две деца


Други Специалисти

Д-р Десислава Боткова

Лекар специлизант

д-р Екатерина Барбазонова

Лекар специлизант

Д-р Елена Коконова

Лекар специлизант